په کاناډا کې د ژوند په اړه خپلو پوښتنو ته باوري او په وخت ځوابونه ترلاسه کړئ.

رفيوجي-613 په کاناډا کې د ژوند په اړه د ټیلیګرام د یو شخصي ګروپ له لاري په دری او پښتو ژبو معلومات وړاندې کوي

د ټیلیګرام دا ګروپ د رفيوجي-613 د کارمندانو لخوا اداره کیږي او په کاناډا کې د نویو راغلو کسانو د ادغام اړوندو سازمانونو  ته د  راجع کولو خدمات هم ترسره کوي.

د رفيوجي-613 د ټیلیګرام ګروپ”په کاناډا کې د ژوند په اړه معلومات” سره څنګه یو ځای شو؟


په کاناډا کې د ژوند په اړه معلومات ز موږ د پیغام رسوني خدماتو په اړه د نوي راغلو افغانانو نه واورئ

Telegram logo